به سايت وكالت خوش آمديد :: [نهاد وکلاء یانهادمساعدت بدیگران؟]
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۵ [نهاد وکلاء یانهادمساعدت بدیگران؟]
نويسنده : جمعی ازاساتید علوم قضاء وکلای دادگستری
باسمه تعالی
[نهاد وکلاء یانهادمساعدت بدیگران؟]
مقاله انتقادی ومیدانی

اگر هفته ایی را صنف و سندیکایی برای خدمات رایگان جهت مردم قرار دهند ایرادی ندارد یا هرازگاهی مساعدت بواقع درامور بشر دوستانه بسیارامرصحیح و درست است اما شرط آن این است که اعضاء صنف موصوف چه (*مرکزاموروکلاء،کارشناسان*)چه(کانون وکلاء و اسکودا*) مورد محبت وتشویق وحمایت قرار گیرندفی المثال امتیازات مالی یا کسر پرداخت حقوق ودیون وکلاء یاکسر پرداخت مالیاتها و.. وازنظراوضاع مادی ومعنوی درشرایط مطلوب قرار داشته باشند,بدین معناکه وکلای دادگستری لااقل از اوضاع معیشت و دفتر و کارمناسب برخوردار باشند تابتوانند باقدرت وازطیب خاطر ونه بحکم قانون مجانا که حتاهرینه پرداخت آمدوشد خودراازجیب وازسفره خانواده خود بدون درآمدمکفی یا حداقل آن بحکم قانون خصوصا مواد25 تبصره سال1385ومواد77و97 از قانون وکالت وآیین نامه وکالت مصوبه 1334واصلاحات سال1376و1391 اجرا نمایند،آیااین واقعیت رانباید دست اندکاران بپذیرند و حداقل زیرساختهارادرست نمایند خصوصا(*مرکزاموروکلاء ومشاوران *)که مضاف بر12 مشاوره ومعاضدت درماه 3یا4 پرونده معاضدت یا تسخیری بصورت تعیینی بدون حتایک ریال انجام دهند ودرغیراینصورت به *تخلف درجه 3* محکوم میشوند آیا این مثل وعین انصاف وعدالت است؟؟!

کلید وژاگان:وکالت،وکیل،حق الوکاله،فرهنگ وکالت،قانون

مولفان این مقاله انتقادیه بعنوان استادعلم قضاء،حقوق دان،وکیل پایه یک دادگستری با بیشتراز20سال سوابق علمی-قضایی[ 1 ] دراین این مرقومه میکوشند با قلم انتقادی خود حق واقعی معنا ومفهوم وکالت رادرکشور ایران ادعاء نمایدزیرااین عمل دقیقایکی ازوظایف لاینفک حقوق دانان است خصوصا درباره اوضاع واحوال خودوسندیکامربوطه:
1-سندیکا نهاد وکالت مع الاسف سالهاست مشاهده گردیده اعضاء خودرابدلیل عدم مواردبشرح ذیل توبیخ وجریمه وتخدیش حیثیت نموده اند(اعضاییکه ازجیب خود ارتزاق می نمایند وناچارا برای تمدیدپروانه وکالت و عدم توبیخ درجه3 پولی را استقراض وحتاکارهای فرعی مانند مسافرکشی و...[۲] انجام داده اندواجباراوکالت ومشاوره های رایگان نمودند)اعضاء که ازجیب خود مایه گذاشته وحتاخرج رفت وآمدیاناهاریشان باخودشان بوده!؟
(آیاصنف محترم پزشکان وموضوع طرح تعهدبخدمت آنان چنین است؟)
2-آیا افرادیکه وکیل پایه یک دادگستری میشوند باتوصیه نامه پروانه وکالت کسب میکنندومجانادفترووسایل آنراتبرعااخذمیکنند؟!آیاآنهاازسیاره های دیگرمنظومه خورشیدی آمده اند وهمه اموراتشان دراعلی برایشان محیا است؟آیا خانواده وآنان خرج وخوراک وتوقع ندارندوپرداختی قبوض ودیون دولتی ومالیات وعوارض ماننددگرشهروندان نمیکنند؟
3-متاسفانه*نهادوکالت*بجای نهادینه کردن فرهنگ وکالت بمانندپزشکان*ورسیدگی به تخلفات درجای خود*فرهنگ بستانکاری مردم*راازوکلاء گسترش داده اند.این دقیقاظلم بعدل السویه است.
4-ضمن قدردانی از[■ پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه ووزیر محترم دادگستری■] درحوزه های مختلف توصیه میشود به روسای دادگستری وقضات کشیک ومدیریت اداره معاضدت وکلای مدافع دادگستری هستند
شرعا وقانونا واخلاقا واجب است دستور بفرمایند،مشاوره ها تبرعاومستفادازقانون وکالت اگربایدنص صریح قانون مذکورعمل شود امکانات کافیه ودرحدشئونات وکلاء مدافع فراهم نمایند فی المثال فردی محل خدمت مشارالیه استان البرز است اما محل خدمت مشارالیه هشتگرد است و باید ایشان دفتر وهمچنین وکلیه مواردمعاضدت خودرادرآنجا بدهد باتوجه به آنکه محل اقامتگاه ایشان در آن مکان نیست و بارکودشدید بازار وبالارفتن وتورم لجام گسیخته *جای سخت گرفتن ونامه تخلف ارسال کردن وکیل یا وکلاء مذکور* ))((جایگاهی برای اسکان مبلغی بعنوان کارانه و سرویس برای رفت وآمدوهرسال امتیازبرای رشد وتشویق))قرار دهندتا جایگاه همعرض
[■دادستان ووکلاء■]بعنوان ناظرین واقع برحکومت صحیح محشای قوانین توسط قضات معیین شودودرعین حال برای مشخص شدن تخلف یاعدم تخلف وکلاء بایدضمن بروزرسانی قوانین مربوطه [●قانون تعرفه بندی سالانه بالحاظ قراردادن آمارشوراء پول واعتبار ومراجع ذیربط..قراردهندوبرای تخصص ازنظرعلمی وتخصص به ازاء هرسال درصدی اضافه گردد●]دراختیار کلیه شعبات نهاد وکالت درسراسر ایران وکلیه مجتمع های قضایی بصورت بولتین قراردهندتاهم شهروندان بدانند:
الف:جایگاه وکلاء ودادستانها چیست ومصونیت آنان چیست؟
ب:تخلفات وکلاء وقضات وکارمندان اداری مجتمع های قضایی بصورت احصاء شده چه مواردی است؟
ج:حداقل وحداکثر حق المشاوره،حق المطالعه،حق التحریر،حق السفر،حق السکنی،حق الزحمه والوکاله وکیل مذکورچیست؟
باتوجه بموارد فوق الاشعار [قیمت نشروچاپ] یک بولتین چندصفحه ایی که بادعوت ازوکلاء درکناراساتیدوقضات باشدو■یک دهم قیمت یک کتاب فله ایی بی مصرف چندصدصفحه هم نمیشود■بحریم وشان اعظم نهاد وکالت ووکلاء احترام گذارده ومطمئناوکلای مدافع دادگستری فارغ ازجناح بندی ها بدون معنا مشتاقانه معاضدت به نحوییکه نصوص صریح قوانین وکالت است رامطالبه خواهندنمود.

والسلام علیکم من اتبع الهدی

دکترشکیبی نژاد،وکیل پایه یک دادگستری،استاددانشگاه،دبیردوم کمیسیون ماده10 قضایی
دکترعالمی،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترصراف،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترشریعت پناهی ،دانشیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری،مشتسارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترمحمدی،استادیاردانشگاه،مدیرکل اموربین الملل مرکزپژوهشها
دکترپناهی،استادیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری
[۲]
http://old.ana.ir/Home/Single/139688
http://www.tabnak.ir/fa/news/386106/۹۵-درصد-مردم-بدون-وکیل-به-دادگاه-می‌روند
http://hassani.ir/post-313.aspx
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر