به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود
✅آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود

🔺خبرگزاری میزان-خداییان گفت:دررابطه باقانون آیین دادرسی کیفری آسیب ها شناسایی شده ونظرات استان هادراین زمینه استخراج گردیده ودرحال جمع آوری آن هستیم
💢دکترذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه درگفتگوباخبرنگارگروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری راتشریح کردوگفت:🔸قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون آزمایشی است که نیازداردبعدازاتمام آن مدت،دائمی شودیامهلتش تمدیدگرددوی بابیان اینکه علت آزمایشی بودن قانون به این دلیل است که نقاط قوت وضعف آن دراجرامشخص شودتصریح کرد:دررابطه باقانون آیین دادرسی کیفری آسیب هاشناسایی شده ونظرات استان هااستخراج گردیده ودرحال جمع آوری آن هستیم🔸معاون حقوقی قوه قضائیه بابیان اینکه نگارش اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری درحال انجام شدن است گفت: ازآنجایی که اصلاح این قانون کمی زمانبراست ویکسری موادآن دراجرامشکلاتی دارندلازم است هرچه سریع تروبه صورت فوق العاده این مواداصلاح شوند🔸وی خاطرنشان کرد:دنبال این هستیم که بتوانیم تعدادی ازموادقانون آیین دادرسی کیفری همچون ماده ۴۵۰،۴۸،۲۳۲ راکه دراجرابامشکل مواجه هستنداحصا کرده وبه صورت لایحه اصلاحی موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری یادرصورت همکاری نمایندگان مجلس به صورت طرح اصلاحی ازموادقانون آیین دادرسی کیفری تقدیم مجلس کنیم    
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3885665
چاپ شود