تازه هاي حقوقق :: اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one. 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
 
وزارت مسكن و شهرسازي
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۹) اضافه مي‌شود:
تبصره ـ هرگاه اعضاي هيئت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط فوق را از دست دهند، فاقد صلاحيت ادامه عضويت در هيئت مديره مي‌شوند. عضويت افراد در هيئت مديره حداكثر در دو دوره متوالي امكان پذير خواهدبود و انتخاب مجدد افراد پس از سپري شدن يك دوره بلامانع خواهدبود.
۲ـ مـتن زير جايـگزين مـاده (۶۰) مي‌شـود:
ماده۶۰ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت‌مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان است كه به شرح زير تعيين مي‌شود:

از ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت مديره (۷) نفر
از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۹) نفر
از ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۱) نفر
از ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۳) نفر
از ۲۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۵) نفر
از ۱۵۰۰۰۱ نفر به بالا ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۲۵) نفر

هيئت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهدداشت و در مواقعي كه جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل با اولويت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزين اكثريت آراء در همان رشته (قبل از تعيين علي‌البدل) انتخاب خواهندشد و در صورت نبودن واجد شرايط بدون توجه به رشته يا گروه به ترتيب از اعضاي علي‌البدل موجود كه حائز اكثريت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرايط نيز باشند، انتخاب صورت مي‌گيرد. مدت عضويت اعضاي علي‌البدل در هيئت مديره براي باقيمانده مدت همان دوره خواهدبود.
۳ـ متن زير جايگزين ماده (۶۱) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۶۱ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول زير مي‌باشد:

تبصره۱ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هرگروه بايد حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.
تبصره۲ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهندشد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، براي تامين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهندشد.
۵ ـ در ماده (۶۲) اصلاحات زير انجام مي‌شود:
الف ـ عبارت « حداقل ده سال» به عبارت « حداقل هفت سال» تغيير مي‌يابد.
ب ـ اعداد (۳۰۰) و (۲۵۰۰) به ترتيب به (۲۰۰۰) و (۵۰۰۰) و عبارت « (۳) نفر» به عبارت « (۳ تا ۵) نفر» تغيير مي‌يابد.
۶ ـ در ماده (۶۶) اصلاحات زير انجام مي‌شود:
الف ـ عبارتهاي « هـيئت اجرايي انتخابات» به عبارت « رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان» اصلاح مي‌شود.
ب ـ عبارت « مراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت « ادارات كل اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي استان و شوراي انتظامي استان استعلام و نتايج را به هيئت اجرايي ارائه نمايد هيئت اجرايي موظف است» اصلاح مي‌شود.
۷ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت « يك دبير» عبارت « را به ترتيب و به طور مجزا با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيئت مديره» اضافه مي‌شود. همچنين متون زير به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده ياد شده الحاق مي‌شود:
تبصره۱ـ رييس نظام مهندسي استان بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با ماموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند.
تبصره۲ـ چنانچه آراي ماخوذ در مورد هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مساوي باشد عضو مربوط به قيد قرعه انتخاب مي‌شود و يا چنانچه در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيئت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف يك ماه توافق حاصل نشود هيئت مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد، شوراي مزبور مكلف است ظرف يك ماه عضو يا اعضاي مورد نظر را از بين اعضاي هيئت مديره تعيين و معرفي نمايد.
۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۷۲) مي‌شود:
ماده۷۲ـ جلسات هيئت‌مديره حداقل ماهي سه‌بار تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات هيئت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط دبير در دفتر خصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذرموجه و به تشخيص شوراي مركزي غيبت نمايند مستعفي شناخته مي‌شوند و عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.
تبصره۲ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.
« تبصره۳ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت مديره به اعتبار عضويت در هيئت مديره « نظام مهندسي استان» در شوراها، كميسيونها، كارگروه‌ها و امثال آن عضويت داشته باشند، درصورت خروج از عضويت هيئت‌مديره به هر دليل، عضويت ايشان در نهادهاي مذكور نيز منتفي مي‌شود.
تبصره۴ـ در مواقعي كه هنگام جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل در همان رشته يا گروه نباشد و تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم اعضاي اصلي كمتر نباشد، هيئت مديره به ادامه وظايف خود تا پايان دوره ادامه مي‌دهد ولي هرگاه تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم كل اعضاي اصلي كمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاري انتخابات براي تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده دوره اقدام خواهدشد.»
اين تصـويب‌نامه در تـاريخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ به تاييد مقام محـترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي