به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
امکان روئیت متن کامل اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
سازمان ثبت اسناد مکلف شد تا آخر شهریور 98، امکان روئیت متن کامل اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را برای همه شهروندان از طریق اینترنت فراهم کند

✅تکلیف فوق، طبق ماده 24 آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ،برای سازمان ثبت ایجاد گردیده است.
همچنین طبق ماده 28 مصوبه یادشده، باید تا پایان سال 98 امکان مشاهده تعهدات مالی اشخاص (اعم از وثیقه ، تعهدهای مالی و...) که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، از طریق اینترنت قابل مشاهده باشد

http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3920840
چاپ شود