به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بخشنامه‌ای که ۱۰۰ ساله‌ها را فوت شده فرض کرده بود، ابطال شد
به دنبال شکایت از سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ابطال بخشنامه‌های  این سازمان که افراد دارای صد سال سن و بالاتر را فوت‌شده منظور می‌کردند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مذکور را مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داد و باطل کرد.
🔹در رأی هیأت عمومی آمده است:
«گرچه بر اساس مواد ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۷ و ۲۹ قانون ثبت احوال واقعه وفات از وظائف ذاتی سازمان ثبت احوال است لیکن بر اساس مواد ۸۶۷، ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ تا ۲۹ قانون ثبت احوال، فوت بصورت حقیقی و فرضی بیان گردیده و در فوت حقیقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده ۲۴)تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین گردیده و در هیچکدام از موازین یاد شده مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نمی گردد. بنابراین در بخشنامه مورد شکایت اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص و ابطال می گردد.»    
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3909115
چاپ شود