به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
۲ شعبه از دادگاه‌های عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی شهرداری اختصاص یافت
۲ شعبه از دادگاه‌های عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی شهرداری اختصاص یافت
شعب ۵۳ و ۵٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت جهت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی شهرداری تهران اختصاص یافته است.از این پس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر تهران، دعاوی مربوط به شهرداری تهران را جهت ارجاع و رسیدگی‌ به مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت ارسال می کنند.    
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3859870
چاپ شود