به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بررسی لایحه مقابله با تقلب درآثار علمی در کمیسیون قضایی مجلس
حسن نوروزی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی یکی از تبصره لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی در مورد مسدود کردن بنگاه ها و پایگاه های الکترونیکی مبنی بر درخواست وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت مراعا گذاشته شد.

این نماینده مجلس یادآور شد : در تبصره 3 این لایحه آمده که بازرسان وزارتخانه های علوم، بهداشت و درمان در اجرای این قانون و مطابق فصل دوم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از فراگیری مهارت های لازم به عنوان ضابط خاص محسوب شوند؛ یعنی بازرسان وزارت خانه های علوم و وزارت بهداشت پس از فراگیری مهارت های لازم به عنوان ضابط خاص در کنار قوه قضائیه برای مقابله با تقلب در آثار علمی فعالیت کنند.

http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3812970
چاپ شود